Minggu, 05 Juni 2011

NAMA-NAMA RASULULLAH SAW

Minggu, 05 Juni 2011


NAMA-NAMA RASULULLAH SAW
Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya bagiku ada beberapa nama, Yaitu:
Aku Muhammad, aku Ahmad dan aku al Mahi, maksudnya: dengan jalan aku,
Allah membasmi kekafiran. Aku juga digelari al Hasyir, yang maksudnya: umat
manusia dihimpun di belakangku. Akupun digelari al `Aqib (penerus para Nabi)"
al Aqib adalah yang tiada diiringi di belakangnya oleh hadirnya seorang Nabi."
(Diriwayatkan oleh Sa'id bin `Abdurrahman al Makhzumi dan lainnya, dari Sufyan, dari az
Zuhri, dari Muhammad bin Jabir bin Muth'im bin `Adi*, yang bersumber dari bapaknya)
• Muth'im bin `Adi adalah pembesar kota Mekkah.
"Aku bertemu dengan Nabi saw. pada suatu jalan di Madinah. Ia bersabda: "Aku
Muhammad, aku Ahmad, aku Nabiyur-Rahmah( Nabin pembawa Rahmat) dan
aku Nabiyut-Thaubah (Nabi pengajar taubah). Aku al Muqaffi (yang datang
mengikuti jejak para Nabi). Aku al Hasyir dan Nabiyul Malahim (Nabi yang
mengalami beberapa peperangan). "
(Diriwayatkan oleh Muhammad bin Tharif al Kufi, dari Abu Bakar bin `Iyyasy*, dari `Ashim,
dari Abi Wa'il, yang bersumber dari Hudzaifah r.a.)
• Abbu Bakar bin `Iyyasy, nama sebenarnya diperselisihkan. Ada yang mengatakan
Muhammad, ada yang mengatakan `Abdullah, atau Salim, atau Syu'bah. Namun
kesemuanya juga Tsiqat.

0 komentar:

Posting Komentar