Minggu, 05 Juni 2011

JENIS ROTI YANG DIMAKAN OLEH RASULULLAH SAW

Minggu, 05 Juni 2011
JENIS ROTI YANG DIMAKAN OLEH RASULULLAH SAW
"Keluarga Nabi saw. tidak pernah makan roti sya'ir* sampai kenyang dua hari
berturut-turut hingga Rasulullah saw. wafat."
(Diriwayatkan oleh Muhammad bin al Matsani, dan diriwayatkan pula oleh Muhammad bin
Basyar, keduanya menerima dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Ishaq, dari
`Abdurrahman bin Yazid, dari al Aswad bin Yazid*, yang bersumber dari `Aisyah r.a.)
• Sya'ir, khintah dan bur, semuanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indinesia dengan
"gandum" sedangkan sya'ir merupakan gandum yang paling rendah mutunya. Kadang kala ia
dijadikan makanan ternak, namun dapat pula dihaluskan untuk makanan manusia. Roti yang
terbuat dari sya'ir kurang baik mutunyasya'ir lebih dekat kepada jelai daripada gandum.
• Abdurrahman bin Yazid dan al Aswad bin Yazid bersaudara, keduanya rawi yang tsiqat.
"Rasulullah saw. tidak pernah makan di atas meja dan tidak pernah makan roti
gandum yang halus, hingga wafatnya."
(Diriwayatkan oleh `Abdullah bin `Abdurrahman, dari'Abdullah bin `Amr –Abu Ma'mar-,
dari `Abdul Warits, dari Sa'id bin Abi `Arubah, dari Qatadah, yang bersumber dari Anas
r.a.)

0 komentar:

Posting Komentar